KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas (2013 m.)

reklamaŠ.m. birželio 27 d. Viešoji įstaiga Kauno religinės muzikos centras pradėjo įgyvendinti paprojektį ,,KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“. Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. Paprojekčio ilgalaikis tikslas – sukurti palankią institucinę aplinką organizacijos stabiliai veiklai. Paprojekčio trumpalaikiai tikslai: Sustiprinti KRMC institucinius gebėjimus veiksmingai valdyti organizaciją, administruoti ir plėtoti šalies poreikius atitinkančias kultūrines ir užimtumo programas;

  • Sustiprinti KRMC žinomumą, pirmiausiai Kauno mieste ir rajone, o taip pat – visoje šalyje.

Paprojekčio uždaviniai:

  • Sustiprinti kultūros srities NVO darbuotojų žmogiškuosius bei institucinius gebėjimus;
  • Padidinti KRMC žinomumą Lietuvoje ir užsienyje;
  • Sustiprinti organizacijos materialinę bazę.

Paprojekčio veiklos:

  • Kultūros srityje dirbančių Kauno regiono NVO mokymai ir pareiškėjo (KRMC) organizacijos strateginio plano rengimas. Mokymai vyks tokiomis temomis:

Tema – NVO valdymas. Šio mokymo tikslas – pristatyti svarbiausius NVO valdymo aspektus, siekiant suteikti dalyviams teorinių žinių ir gero organizacijos valdymo praktinių pavyzdžių. Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: organizacijos misija ir vizija, valdybos vaidmuo ir jos sudarymo ypatumai, vadovo vaidmuo organizacijoje, lyderystė, sprendimų priėmimas, darbuotojų valdymas, darbas komandoje, žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo planavimas, dalinimasis informacija, darbų paskirstymas, programų įgyvendinimas ir kt. Mokymo trukmė – 1 diena (10 ak. val.) Tema – „NVO finansinio stabilumo priemonės“. Šio mokymo tikslas – pristatyti mokymo dalyviams NVO finansinį stabilumą užtikrinančias priemones. Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: lėšų paieška, lėšų generavimas, paslaugų teikimas, socialinis verslumas, socialinė įmonė, neliečiamas kapitalas, privatūs fondai, rezervo fondas, valstybės finansavimas ir kt. Aptarti tų priemonių taikymui reikalingus žmogiškuosius resursus bei organizacijos veiksmingumo ir skaidrumo svarbą ieškant finansavimo arba rėmėjų. Mokymo trukmė – 1 diena (10 ak. val.) Tema – „Atstovavimas“.  Šio mokymo tikslas – suteikti mokymo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių pasirengti profesionaliam interesų atstovavimui. Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: atstovavimas ir dalyvavimas viešojoje politikoje, veiksmingos atstovavimo strategijos, atstovavimo įgūdžiai, atstovavimo kampanijų rengimas, koalicijų kūrimas, konfliktai ir jų sprendimas kampanijų metu, veiksmingai atstovavimą vykdančios Lietuvos NVO. Mokyme bus pateikti praktiniai Lietuvos ir užsienio atstovavimo sėkmingi pavyzdžiai. Mokymo trukmė – 1 diena (10 ak. val.). Tema – „Lygių galimybių principo įgyvendinimo svarba”. Šio mokymo tikslas – pristatyti ir su dalyviais aptarti lygių galimybių praktiką Lietuvoje ir užsienyje.  Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: lygių galimybių apibrėžimas ir lygių galimybių principo esmė, ES lygių galimybių politikos tikslai, lygybės problemų sprendimas Lietuvoje, spręsti lygybės problemą motyvuojantys veiksniai, su darbo kodeksu susiję lygybės aspektai, lygių galimybių principo nesilaikymo priežastys ir kliūtis tai problemai spręsti, pagrindinės priemonės lygių galimybių tikslams pasiekti ir kt. Mokymo trukmė – 1 diena (10 ak. val.). Tema – Organizacijos ilgalaikės strategijos rengimas. Šio mokymo tikslas – dėstant teorinę medžiagą apie organizacijos strateginį planavimą, mokymo praktinių užsiėmimų metu padėti VšĮ Kauno religinės muzikos centrui parengti savo ilgalaikę strategiją. Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: strateginių sprendimų svarba, organizacijos misijos formulavimas; organizacijos vizijos formulavimas; misijos derinimas su vizija. Strategijos rengimo metu lektorius turi padėti parengti organizacijos PEST analizę, vidaus veiksnių analizę, SSGG analizę, suformuluoti strateginius tikslus, veiklos uždavinius ir prioritetus bei aptarti strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimą – efekto, rezultato ir produkto kriterijus. Mokymo trukmė – 2 dienos (20 ak. val.) .

  • KRMC materialinės bazės stiprinimas. Planuojame įsigyti video kamerą, stovą, multimedia ir ekraną, vieną nešiojamą kompiuterį ir spausdintuvą.
  • KRMC viešinimui jau pagaminome paprojekčio plakatą.
  • Šiuo metu vyksta KRMC interneto svetainės atnaujinimo darbai. Techniškai atnaujinsime svetainės galimybes ir išplėsime jos informacijos kiekį. Parengsime ir svetainėje patalpinsime informacijos apie KRMC anglų ir vokiečių kalbomis.

KRMC ir paprojekčio viešinimui parengsime bukletą. Jame trumpai pristatysime savo organizaciją bei Kauno regione kultūros srityje veikiančias aktyviausias ir mūsų veiklos sričiai artimiausias nevyriausybines organizacijas.